Welcome to Xinjiang Astronomical Observatory © 2011
Address: 150, Science 1-Street, Urumqi, Xinjiang 830011, China
Tel: 0991-3838007,3689002 Fax: 0991-3838628 Email: zongheban@xao.ac.cn